ديباچه عدالت : هدایت جایگزین وکـالت

ورود - ثبت نام

بیمه حقوقیمؤسسه حقوقی دیباچه عدالت


موسسه حقوقی دیباچه عدالت با مطرح کردن طرح نوین بیمه حقوقی برای بار دیگر خواستار تداعی شعار هدایت جایگزین وکالت را در ذهن ها بوده.طرحی که هدف آن هدایت افراد جامعه در احقاق حق آنان و ارائه طريق صحیح اجرای وظایف و‌ تکالیف قانونی آنان در زندگی فردی و اجتماعی و ارائه راهکارهای قانونی بوده است.

بیمه حقوقی بدین معناست که علت‌ها را بیابیم و متناسب با هر علت و با بهره‌گیری از تکنیک‌های روز روش صحیح پیشگیری و دادن آگاهی به بیمه شده را به کار گیریم که به این ترتیب اکثر مشکلات حقوقی ریشه کن شده یا در حدی ضعیف گرددکه توانایی شکل گیری نداشته باشد که برای رسیدن به این مهم وجود ارگانی برای اجرای بیمه حقوقی احساس می‌شود امتیازاتی که افراد بر سر پیوستن به طرح بیمه حقوقی به دست می‌آورند عبارتند از:


*  سهولت و دسترسی به وکیل


*  مشاوره حقوقی به صورت رایگان


*  وجود یک ارگان و سازمان یافته جهت ارائه خدمات حقوقی برای جلوگیری از ایجاد مشکلات


*  و جلوگیری از گمراه شدن افراد گرفتار در اثر اجبار و استیصال از افراد ناآگاه


و در آخر بیمه حقوق نه تنها پیشگیری از وقوع جرم که ایجاد امنیت روحی و روانی است که منجر به ارتقاء راندمان و بازدهی کار در حیطه سازمانی و مدیریتی می گردد، حضور مجموعه توانمند همچون موسسه حقوقی دیباچه عدالت برای تحقق شعار بیمه حقوقی در شرایط فعلی در جامعه به شدت احساس می شود ،با اجرای این طرح و با درایت و دوراندیشی مدیری در مقام وزارت که می‌تواند با صدور بخشنامه‌ای به ادارات و سازمان‌های مجموعه خود با صراحت اعلام نماید :که پرسنل، کارمندان، کارگران و کارگزاران وزارتخانه شما با تحت پوشش قرار گرفتن در این طرح نه تنها علاج قبل از وقوع نموده ؛بلکه امنیت خاطر و سلامت روانی را هم برای خود و هم برای تک تک اعضای خانواده تان را تضمین می نماید و ما با دوری جستن از شعار یا صرفاً اظهارنظر و همچنین برای تعجیل در اقدام و اجرای چنین طرحی با تکیه بر پشتوانه علمی، عملی و حقوقی سالیان گذشته معروض می داریم که مدیران موسسه آمادگی خود را جهت توزیع، تشریح و تفسیر طرح توجیهی بیمه حقوقی و نحوه به کارگیری عناصر مادی و معنوی چگونگی همکاری و تعامل با دایره حقوقی وزارتخانه مربوطه و همچنین نحوه اجرا و اعمال مدیریت در خصوص پوشش دادن به تمامی پرسنل سازمانی و نظائر آن را در جلسات حضوری اعلام می دارد.