شرح خبرشرایط جدید صدور و استفاده از چک های تضمین شده
1397/09/21

کد خبر : 2068
تعداد بازدید : 153
متن کامل خبر :

enlightenedبانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی شرایط جدید صدور و استفاده از چک های تضمین شده را ابلا غ کرد، براساس این بخشنامه از این پس چک های تضمین شده صرفا در وجه ذینفع صادر می شود و درج مشخصات ذینفع بر روی برگ چک الزامی است. (چک های تضمین شده صرفا در وجه ذینفع صادر میشود/ پشت نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری فاقد اعتبار است .)

از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ، شرایط صدور  و استفاده از چک های تضمین شده بارعایت  قوانین و مقررات مربوط ،در چارچوب شرایط زیر امکان پذیر است :

1-صدور و تحویل چک تضمین شده مستلزم تکمیل  فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک و درحضور متصدی بانکی و درج نکات زیر در فرم مربوط می باشد :

الف )مشخصات متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی  اشخاص حقیقی / نام اشخاص حقوقی و شماره ملی / شناسه ملی /شماره فراگیر اتباع خارجی

ب)شماره سریال و مبلغ چک تضمین شده

پ)علت درخواست چک تضمین شده توسط متقاضی

ت)مشخصات گیرنده چک تضمین شده (ذینفع) شامل نام ونام خانوادگی اشخاص حقیقی/ نام اشخاص حقوقی و شماره ملی / شناسه ملی /شماره فراگیر اتباع خارجی .

2-چک تضمین شده صرفا باید در وجه گیرنده که توسط متقاضی در فرم  درخواست مربوطه درج گردیده ، صادر شود .

3- مشخصات  گیرنده چک تضمین شده  شامل نام  ونام خانوادگی  اشخاص حقیقی/ نام اشخاص حقوقی و شماره ملی/شناسه ملی /شماره فراگیر اتباع خارجی ، حسب مورد باید روی برگه چک تضمین شده درج گردد.

4-وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفا در وجه گیرنده که مشخصات وی بر روی چک تضمین شده درج گردیده ،امکان پذیر است.

5-ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری فاقد اعتبار خواهد بود.

6- ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده  قانونی  وی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده امکان پذیر است.

7- ثبت مشخصات کامل  اشخاصی که به نمایندگی از گیرنده برای وصول چک تضمین شده اقدام می نمایند  الزامی است .

8-دارندگان چک های تضمین شده ای قبل از ابلاغ این بخشنامه  صادر شده اند حداکثر ظرف مدت یک ماه  از تاریخ ابلاغ این بخشنامه  می توانند وجه آن را نقدا دریافت یا به حساب بانکی خود واریز نمایند . ظهرنویسی  این چک ها برای دیگری در این مهلت  زمانی اعتبار ندارد و پس از این مهلت  دارنده چک فقط تا پایان سال جاری باید به یکی از شعب بانک صادر کننده  آن مراجعه و اطلاعات  مربوط به مبادله مالی منشاء دریافت چک تضمین شده را ارائه نمایند .

9-اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل بانک ها مسئول حسن اجرای مفاد این مصوبه بوده  و در صورت قصور و تخلف علاوه بر اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل بانک با کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد برخورد قانونی خواهد شد.